Đăng nhập

Quản lý DNS tên miền

DNS giúp bạn cấu hình các thông số tên miền tiện lợi nhanh chóng và miễn phí với hệ thống DNS Server ổn định.

Có thể chỉ định giá trị TTL cho bản ghi.

Các tính năng đầy đủ:

  • A Record (IP Address), AAAA Record (IPv6 Address)
  • CNAME (Alias)
  • MX (Mail)
  • TXT

Nameserver phải chuyển về: dns1.huunhan.vndns2.huunhan.vn